חיפוש    חפש 
 
 
 
אודותינו
 
 
 
מטרות ארגון הבוגרים
 
 
 
ידידי הארגון
 
 
 
תקנון
 
 
 
מי אנחנו
 
 
 
חובלים בתקשורת
 
 
 
כתבה מעיתון ''הארץ''
 
 
 
כתבה ממגזין ''במחנה''
 
 
 
 

 תקנון ארגון בוגרי קורס חובלים ע.ר. 580481166

ארגון בוגרי קורס חובלים (ע.ר.)ובאנגלית – Israeli Naval Academy Alumni Association

  1.              שם הארגון

שמה של העמותה הוא ארגון בוגרי קורס חובלים ובאנגלית  Israeli Naval Academy Alumni Association (להלן: "העמותה").

  2.              מטרות הארגון

2.1.        שמירה חיזוק ופיתוח הקשר בין  אוכלוסיית היעד.

2.2.        יצירת מאגר מידע אודות  אוכלוסיית היעד.

2.3.        הקמתו וניהולו של פורום  אוכלוסיית היעד, להעברת הודעות בין הבוגרים.

2.4.        קידום Networking בין  אוכלוסיית היעד לבין גופים בעלי עניין.

2.5.        פרסום ייעודי עבור  אוכלוסיית היעד.

2.6.        ארגון מפגשים ואירועים בעלי אופי עסקי וחברתי לאוכלוסיית היעד. מפגשים  

2.7.        הקמה ושמירה על קשר ייעודי עסקי עם אוכלוסיות יעד דומות כגון: ארגון בוגרי קורס טיס, עמותת עטלף ועמותת דולפין לטובת  אוכלוסיית היעד.

2.8.        שמירה וחיזוק הקשר עם חיל הים, הספינות והיחידות השונות.

2.9.        שמירה וחיזוק הקשר עם קורס חובלים (ובית הספר לקצינים).

2.10.    ביצוע כל פעולה אחרת לטובת קידום עניינם של  אוכלוסיית היעד בכל תחום שהוא.

"אוכלוסיית היעד" - בוגר/ת קורס חובלים של חיל הים, אשר הביע הסכמתו לקיים קשרים עם העמותה.

  3.              משרדים ופנקסים

3.1.        מענה הראשי של העמותה יהיה _______ או כפי שייקבע על-ידי הועד מעת לעת.

3.2.        העמותה רשאית להקים משרדים נוספים, כפי שיחליט הועד מעת לעת.

3.3.        העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות, בנאמנות ועל-פי הדין את הכנסות העמותה והוצאותיה ואת מצבה הכספי, על-פי הוראות הדין. כל חבר של הועד, של ועדת הביקורת או של הגוף המבקר וכן רואה חשבון שמונה לעמותה רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הועד ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידיו.

3.4.        העמותה תנהל פנקס חברים ותרשום בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

3.5.        פנקס החברים ופנקס חברי הועד, הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי העמותה.

  4.              חברות

4.1.        מייסדי העמותה הינם

4.1.1.        מר משה (שיקו) הרשטיק

4.1.2.        מר עידן נצר

והם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

4.2.        אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) בוגר קורס חובלים מחזור  ____ מבקש להיות חבר בעמותה "ארגון בוגרי קורס חובלים". מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

4.3.        ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי ועד העמותה אשר יהווה הגוף המוסמך לקבלת חברים לעמותה ואשר יחליט בעניין זה ברוב של 75% לפחות.

4.4.        לחברי העמותה תהיה זכות ההצבעה הבלעדית לבחירת חברי ועד העמותה וכל יתר המטרות המתאפשרות על-פי חוק.

4.5.        פקיעת חברות

4.5.1.        החברות בעמותה פוקעת -

(א)       במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו; או

(ב)       בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש. או

(ג)       בהוצאתו מן העמותה בהתאם לתקנון.

4.5.2.        האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(א)       החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו, אם וככל שמגיע;

(ב)       החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(ג)       החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(ד)       נבצר מהחבר למלא תפקידיו כחבר, דרך קבע;

(ה)       החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

4.5.3.        לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה 4.5.2 (א), (ב) (ג) או (ד), אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4.6.        החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

4.7.        כל חבר רשאי לפרוש מהעמותה על-ידי מסירת הודעת הפרישה בכתב לוועד שלושים יום מראש.

  5.              האסיפה הכללית

5.1.        האסיפה הכללית הרגילה תיערך במשרדי העמותה מדי שנה בחודש דצמבר, או בכל מקום או מועד אחר, כפי שייקבעו על-ידי הועד, אך לא פחות מאחת לשנה.

5.2.        האסיפה הכללית הרגילה של חברי העמותה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, תבחר בוועד ובועדת הביקורת, תאשר התקשרות העמותה בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה כאמור בסעיף 11.3 להלן, תנהל דיונים כלליים ותקבל החלטות בנושאים שעל סדר יומה.

5.3.        האסיפה הכללית תבחר, מבין החברים הנוכחים בה, יושב ראש לאסיפה. מר משה (שיקו)  הרשטיק ישמש כיו"ר ראשון באסיפות הכלליות של העמותה, וימלא תפקיד זה במשך תקופה של שנה שתחודש לתקופה נוספת בהחלטה של האסיפה הכללית, אלא אם תתקבל החלטה אחרת של האסיפה הכללית על דעת כל המייסדים החברים בה. בנוסף, תבחר האסיפה הכללית בוועד, בועדת הביקורת של העמותה וברואה חשבון לעמותה.

 5.4.        הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה (להלן: "הדורשים"). לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה כאמור לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד. האסיפה תידון רק בנושאים שהועלו בכתב על-ידי הדורשים, אלא אם נתקבלה הסכמה פה אחד על-ידי הנוכחים באסיפה לדיון בנושא אחר. כונסה האסיפה כאמור לעיל, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי הועד האחראים לאי כינוסה; כן רשאית העמותה לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי הועד כאמור.

5.5.        כל אסיפה כללית תכונס על-ידי הודעה שתישלח בדואר רשום, על חשבון העמותה, לכל חבר עמותה לפחות עשרה (10) ימים, ולא יותר מחמישים (50) ימים, לפני מועד כינוסה, לכתובתם של החברים כפי שהיא מופיעה בפנקסי העמותה. בהודעה יצוינו מטרת כינוס האסיפה, יום הכינוס, שעת הכינוס, מקום הכינוס, סדר יום לאסיפה, וכן זהות מבקש(י) כינוס האסיפה. לאסיפה הכללית יזומן גם המנכ"ל.

5.6.        חבר עמותה יכול לוותר על זכותו לקבלת הודעה כאמור בסעיף 5.5 לעיל, באמצעות הודעת וויתור חתומה על ידו, שתימסר לעמותה לפני האסיפה או לאחריה. נוכחותו של חבר באסיפה, ללא מחאה כנגד אי מסירת הודעה באופן הקבוע בתקנון זה טרם סיום האסיפה, תהווה וויתור מצידו על זכותו לקבלת ההודעה כאמור.

5.7.        אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות שליש מחברי העמותה בעלי זכות הצבעה באופן אישי, אלא אם כן נקבע אחרת על-פי חוק; ניתן לדחות את האסיפה, בין אם נתכנס המניין האמור ובין אם לאו, בהחלטת רוב החברים הנוכחים, ללא צורך בהודעה נוספת פרט להודעה כאמור באותה האסיפה, ומבלי הצורך להודיע הודעה נוספת לחברי העמותה שאינם נוכחים. בכל אסיפה נדחית בה יהיה מנין חוקי על-פי תקנון זה, ניתן יהיה להחליט בכל עניין בו ניתן היה להחליט באסיפה שנדחתה.

5.8.        בכל אסיפה כללית יהיה לכל אחד מהחברים קול אחד בכל עניין. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים, זולת אם נקבע אחרת על-פי חוק. במצב של שוויון קולות, יהא ליו"ר האסיפה קול מכריע. בכל הצבעה, שאין לגביה הוראה אחרת בתקנון זה, יצביע חבר בעצמו.

5.9.        בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

5.10.    חבר רשאי לקחת חלק באסיפה כללית בדרך של שיחת ועידה בטלפון או באמצעות כל אמצעי תקשורת דומה, המאפשר לכל משתתפי הישיבה לשמוע ולראות איש את רעהו בו זמנית. השתתפות כאמור תהווה נוכחות של החבר באותה האסיפה.

5.11.    ההחלטות החתומות על ידי כל חברי העמותה יראו אותן לכל דבר ועניין כהחלטות שהתקבלו באסיפה כללית, למעט החלטות לפי סעיפים 11, 36 ו-43 (א).

  6.              הועד

6.1.        מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ויהיה לא פחות משניים ולא יותר מחמש עשרה. מספר חברי הועד ניתן להגדלה או להקטנה באמצעות שינוי תקנון זה, ובלבד שהקטנה כאמור לא תקצר את כהונתו של חבר ועד מכהן.

6.2.        הועד יהיה אחראי לניהול העמותה ולפעולותיה השוטפות, ויהיה רשאי להיעזר בביצוע סמכותו זו בנושאי מישרה, בעובדים ובועדות העמותה, כפי שיראה לנכון ובכפוף לתקנון זה ולהוראות הדין. הועד יבחר את אחד מחבריו על מנת שיכהן כיו"ר הועד, אשר ינהל את ישיבות הועד. מר (משה) שיקו הרשטיק ישמש כיו"ר ראשון של הועד, וימלא תפקיד זה לתקופת כהונה של שנתיים. יו"ר הועד הראשון יוכל להיבחר לתקופות כהונה נוספות ללא הגבלה.

6.3.        לחברי הועד תהיה הסמכות למנות את יושבי הראש של ועדות העמותה, למעט יושבי הראש של ועדת הביקורת והוועדה המייעצת שימונו על ידי האסיפה הכללית.

6.4.        על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה, ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

6.5.        חברי הועד ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה ברוב קולות. כל חבר ועד ייבחר לתקופת כהונה של שנתיים, ויכהן עד לבחירת מחליפו, או עד מותו, התפטרותו או העברתו מתפקידו. חברי ועד יוכלו להיבחר לתקופות כהונה נוספות ללא הגבלה.

6.6.        הועד יתכנס לישיבות רגילות לפחות פעם בשנה, במקום ובמועד שייקבעו על-ידי יו"ר הועד, לצורך בחירתם של נושאי מישרה וניהול ענייני העמותה, כפי שיובאו בפני הועד מעת לעת.

6.7.        ישיבות רגילות של הועד ייערכו במקום ובשעה שייקבעו על-ידי הועד ויכול שייערכו ללא מתן הודעה מראש.

6.8.        יו"ר הועד רשאי לכנס ישיבות מיוחדות של הועד, בהודעה מראש בת יומיים לכל חבר ועד. ישיבות מיוחדות יכונסו על-ידי יו"ר הועד, סגנו או מזכיר העמותה בהודעה מראש בת חמישה (5) ימים, עם דרישתם הכתובה של רוב חברי הועד.

6.9.        מנין חוקי: היה ומספר חברי הועד לא יעלה על חמישה עשר (15) חברים, אזי שליש (1/3) ממספר חברי הועד יהווה מנין חוקי לניהול ישיבות הועד, אך לא פחות משני חברי ועד. היה ומספר חברי הועד יעלה על חמישה עשר (15) חברים, אזי חמישה (5) חברי ועד בתוספת חבר ועד אחד (1) עבור כל עשרה (10) חברי ועד (או חלק ממספר זה) מעל חמישה עשר (15) חברים, יהווה מנין חוקי לניהול ישיבות הועד. פעולתם של רוב חברי הועד שנכחו בישיבה בה היה מנין חוקי תהווה את פעולתו של הועד, בכפוף להוראות הדין, מסמכי ההתאגדות של העמותה ותקנון העמותה. לא היה מנין חוקי, רשאים רוב חברי הועד לדחות את הישיבה למקום ולזמן על-פי החלטתם, ללא הצורך בהודעה נוספת פרט להודעתם כאמור בישיבה שנדחתה, עד לנוכחות מספר חברי ועד שיהווה מנין חוקי. היה מנין חוקי בתחילת ישיבת הועד, לא תופסק הישיבה מחמת שפחת מספרם מתחת למניין החוקי, לאחר תחילתה.

6.10.    חברי הועד רשאים להשתתף בישיבות הועד בדרך של שיחת ועידה טלפונית, או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר, המאפשר לכל משתתפי הישיבה לשמוע איש את רעהו בו זמנית. השתתפות כאמור תהווה נוכחות בישיבה.

6.11.    הועד רשאי לבצע כל פעולה אותה הוא רשאי או נדרש לבצע גם ללא ישיבה, במידה וכל חברי הועד אימצו בכתב החלטה המאשרת פעולה זו. החלטה כאמור, והסכמותיהם החתומות של כל חברי הועד או של ועדה כלשהי, יירשמו בפרוטוקולי הועד או הועדה, לפי העניין.

6.12.    חברי הועד לא יקבלו שכר או טובת הנאה עבור פעולתם. האסיפה הכללית רשאית להחליט על סכום קבוע וסביר או על החזר הוצאות, או שניהם, אם בכלל, עבור נוכחותם של חברי הועד בכל אחת מהישיבות הרגילות או המיוחדות של הועד, הכול בכפוף לכללי ניהול תקין..

6.13.    האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הועד או חבר ועד מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית ועד חדש.

6.14.    כל חבר ועד רשאי להתפטר מתפקידו עם מתן הודעה בכתב על התפטרותו ליו"ר הועד ולמזכיר העמותה. התפטרות כאמור תיכנס לתוקף עם הגשתה ליו"ר הועד ולמזכיר העמותה, אלא אם צוין בה אחרת, ולא יהיה בעצם הנכונות לקבל את ההתפטרות או שלא-לקבלה כדי להשליך על תוקפה.

6.15.    נתפנה מקומו של חבר ועד במהלך השנה מחמת מוות, התפטרות, פסלות, העברתו מתפקידו או בשל כל סיבה אחרת, יכולים רוב חברי העמותה להחליט על מינוי חבר ועד במקומו. חבר ועד שנבחר כאמור יכהן בתפקידו עד לבחירתו של ממלא מקום באסיפה הכללית הרגילה הבאה של העמותה.

6.16.    לועד נתונה הסמכות לקבוע מעת לעת הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, לשם ביצוע ענייניה השוטפים של העמותה.

6.17.    לא יכהן כחבר הועד או כחבר ועדת הביקורת:

6.17.1.    מי שאינו חבר העמותה;

6.17.2.    מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הועד או כחבר ועדת הביקורת, לפי העניין;

6.17.3.    קטין או מי שהוכרז פסול-דין או פושט רגל;

6.17.4.    מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

6.17.5.    תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הועד נציג של תאגיד החבר בעמותה, כשהנציג עצמו אינו חבר בעמותה.

6.18.    פעולה של חבר הועד, לא ייפגע תקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

  7.              ועדת הביקורת והגוף המבקר

7.1.        לעמותה תהיה ועדת ביקורת, אשר מספר חבריה ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לעניין זה בידי רשם העמותות (להלן: "הגוף המבקר").

7.2.        ועדת הביקורת או הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה.

7.3.        סייגים לכהונה:

7.3.1.        לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

7.3.2.        לא יכהן כחבר ועדת הביקורת, מי שמתקיים בו האמור בסעיף 6.17 לעיל.

7.3.3.        לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.

7.4.        ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיהם לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.

7.5.        ועדת הביקורת תכהן מהיבחרה באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועדת ביקורת חדשה; חבר ועדת הביקורת היוצא יכול להיבחר לועדת הביקורת החדשה.

7.6.        חבר ועדת הביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על-ידי הודעה בכתב לועדת הביקורת וליו"ר האסיפה.

7.7.        נתפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ועדת הביקורת עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כאמור רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועדת ביקורת. חבר ועדת הביקורת שנבצר ממנו למלא את תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא את תפקידיו.

7.8.        ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

7.9.        החלטות ועדת הביקורת תתקבלנה ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי ועדת הביקורת פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועדה.

7.10.    ועדת הביקורת תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

7.11.    פעולה של חבר ועדת הביקורת או של חבר הגוף המבקר, לא ייפגע תקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

  8.              מינוי רואה חשבון

8.1.        לעמותה ימונה רואה חשבון באסיפה הכללית הרגילה ובהתאם להוראות חוק העמותות, התש"ם - 1980, אשר יבקר את מערכת החשבונות הכספיים של העמותה ואת דו"חותיה הכספיים. לאסיפה הכללית יוגש הדו"ח הכספי כשהוא מבוקר בידי רואה החשבון.

8.2.        רואה החשבון ישתתף בכל אסיפה כללית של העמותה, שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון, וימסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם החשבונות.

  9.              דו"ח כספי

9.1.        הועד יכין אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן: "דו"ח כספי") בכל שנת מס כדין; הדו"ח הכספי יוגש לועדת הביקורת או לגוף המבקר של העמותה לא פחות משבועיים לפני יום כינוס האסיפה הכללית הרגילה ויובא בפני האסיפה הכללית, לאישורה.

9.2.        הועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד ממקבלי השכר בעמותה, לרבות פרטים בעניין תנאי פרישה; והכל, בין שהתשלומים או ההתחייבויות לתשלומים כאמור ניתנו למקבלי השכר כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם או בשל העסקתם; לענין סעיף זה, "תשלומים" - סכומי כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, הלוואות, ניירות ערך או זכויות אחרות וכן כל הטבה אחרת.

9.3.        הדו"ח הכספי ייערך על-פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של העמותה, וייתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים בה.

9.4.        הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם העמותות לא יאוחר מיום 31 בינואר בשנה השנייה שלאחר תום תקופת הדו"ח, חתום בידי שניים מחברי הועד.

10.              נושאי משרה

10.1.    נושאי המשרה בעמותה יהיו המנכ"ל, וכן נושאי משרה נוספים כפי שימנה הועד בהתאם לצורך מעת לעת. נושאי המשרה ימונו על-ידי הועד ויכהנו עד העברתם מתפקידם, התפטרותם, פסלותם מלכהן כנושאי משרה או מותם.

10.2.    המנכ"ל יהיה המנהל הכללי של העמותה ואחראי על הניהול הכללי של ענייני העמותה, נכסיה ושל חלק מנושאי המשרה בה, ויהיו לו את כל הסמכויות הביצועיות, והיכולת להעביר סמכויות אלה, כפי שבדרך-כלל קיימים במשרה מסוג זה. המנכ"ל ינהל את ישיבות הועד בהיעדרם של יו"ר הועד וסגנו.

10.3.    הועד יכול להעביר מתפקידו כל נושא מישרה שמונה על-ידו, בשל כל עילה שהיא ואף ללא עילה, בכל עת, בהחלטת רוב של שני שלישים (2/3) מכלל החברים בועד.

10.4.    כל נושא מישרה יכול להתפטר מתפקידו במסירת התפטרותו בכתב לועד.

10.5.    נתפנה מקומו של נושא מישרה מחמת מוות, התפטרות, פסלות, העברתו מתפקידו או מכל סיבה אחרת, יכולים רוב מכלל החברים בועד למנות נושא מישרה שימלא את מקומו.

11.              פיצוי וביטוח

11.1.    כל אדם אשר הוגשה נגדו תביעה או תביעה שכנגד, או שנפתח נגדו הליך משפטי כלשהו, בין אם על-ידי העמותה ובין אם מתוקף זכותה של העמותה לקבל פסק-דין לטובתה, בשל העובדה שאותו אדם, מכהן או כיהן בעבר כחבר ועד או כנושא מישרה בעמותה, או מכהן או כיהן בעבר לבקשתה של העמותה כחבר ועד או כנושא מישרה, או בכל מישרה מקבילה להם, בתאגיד מכל סוג שהוא, או בכל שותפות, מיזם משותף, קרן נאמנות, או כל ישות משפטית אחרת, ישופה על-ידי העמותה במידה המירבית המותרת על-פי דין, כנגד כל פסק-דין, סכומים שישולמו על דרך הפשרה והוצאות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, אשר שולמו על-ידו בפועל ואשר נחוץ היה לו לשלמם בקשר עם ההגנה או הפשרה של אותה תביעה, תביעה-שכנגד או הליך משפטי, או בקשר לערעור עליהם, ובלבד שאותו חבר ועד או נושא מישרה נהג בתום לב, למטרה אשר הוא או היא האמינו בה, או במקרה של שירות בעבור כל תאגיד אחר או כל שותפות, מיזם משותף, קרן נאמנות, או כל ישות משפטית אחרת, שאינו מנוגד לטובת העמותה, הכול בכפוף להוראת חוק החברות.

11.2.    כל אדם אשר הוגשה נגדו תביעה, תביעה שכנגד או שנפתח נגדו הליך משפטי אחר, אזרחי או פלילי, שלא על-ידי העמותה או מתוקף זכותה של העמותה לקבל פסק-דין לטובתה, לרבות תביעה על-ידי, או מתוקף זכותו של כל תאגיד אחר מכל סוג שהוא, ישראלי או זר, או כל שותפות, מיזם משותף, קרן נאמנות, או כל ישות משפטית אחרת, אשר אותו חבר ועד או נושא מישרה של העמותה שימש בו בכל תפקיד שהוא לבקשת העמותה, בשל העובדה שאותו אדם, מכהן או כיהן בעבר כחבר ועד או כנושא מישרה של העמותה, או בכל תאגיד אחר, מיזם משותף, קרן נאמנות, או כל ישות משפטית אחרת כאמור לעיל, בכל תפקיד שהוא, ישופה על-ידי העמותה במידה המירבית המותרת בדין, כנגד כל פסק-דין, קנס, סכומים שישולמו על דרך הפשרה והוצאות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, אשר שולמו על-ידו בפועל ואשר נחוץ היה לו לשלמם בקשר עם ההגנה או הפשרה של אותה תביעה, תביעה-שכנגד או הליך משפטי, או בקשר לערעור עליהם, ובלבד שאותו חבר ועד או נושא מישרה נהג בתום לב, למטרה אשר הוא או היא האמינו בה, או, במקרה ששימש בתפקיד בכל תאגיד אחר או כל שותפות, מיזם משותף, קרן נאמנות, או כל ישות משפטית אחרת, שאינו מנוגד לטובת העמותה, ובנוסף, לגבי תביעות והליכים משפטיים פליליים, לא היה בעל יסוד סביר להאמין שמעשהו לא היה חוקי, הכול בכפוף להוראת חוק החברות.

11.3.    ביטוח

11.3.1.    העמותה רשאית, באישור האסיפה הכללית, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

(א)            הפרת חובת זהירות כלפי אדם אחר;

(ב)            הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;

(ג)            חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

12.              ועדות

12.1.    הועד רשאי, בהחלטה שאומצה על-ידי רוב מכלל חברי הועד, למנות ועדות משנה בנות שלושה חברי ועד, או יותר, כל אחת. ועדות משנה אלה יפעלו בהתאם להוראות הועד, אשר יקבע את סמכויותיהן, בכפוף להוראות החוק. ועדות המשנה הנ"ל יהיו מוסמכות להמליץ בלבד לועד המנהל בכל הקשור לניהול העמותה.

12.2.    הועד רשאי להחליט על הקמת ועדות משנה נוספות לעמותה, שחבריהן אינם חייבים להיות חברי הועד, ולהעניק להן סמכויות כפי שיימצא לנכון, בכפוף להוראות הדין. ועדות משנה אלה יהיו מוסמכות להמליץ בלבד לועד המנהל בכל הקשור לניהול העמותה.

12.3.    הועד רשאי להעביר כל חבר ועדת משנה מכהונתו. חבר ועד שיחדל מלכהן בתפקידו בוועד מכל סיבה שהיא, יחדל מעצם כך מלכהן באיזו מהועדות משנה, אם וככל שהוא מכהן בהן. נתפנה מקומו של חבר בועדת משנה מכל סיבה שהיא, ניתן למלא את מקומו בהחלטת רוב של כלל חברי הועד.

13.              קבלת מתנות ומתן תרומות

13.1.    הועד יהיה רשאי לקבל בשם העמותה מעת לעת תרומות ומתנות, ולעשות בהן שימוש בהתאם למטרות העמותה, על-פי החלטתו. הועד יהיה רשאי להתקשר בהסכמים עם תורמים לשם קבלת מתנות ותרומות כאמור לעיל, תוך קבלת תנאים והגבלות שייקבעו בהסכמים אלה, ולעשות בתמורה שימוש בהתאם להוראות ההסכמים, ובלבד שפעולה כאמור עולה בקנה אחד עם מטרות העמותה ותאושר על-ידי הועד. הועד יהיה רשאי ליצור קרנות נפרדות בשמם של תורמים כאמור לעיל ובני משפחותיהם.

13.2.    נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

13.3.    העמותה לא תיקח חלק בכל קמפיין פוליטי שהוא, ובפרט קמפיין לטובת מתמודד על מישרה ציבורית כלשהי.

14.              נציגים

14.1.    הועד רשאי למנות נציגים לעמותה, וכן להטיל עליהם תפקידים ולקבוע להם סמכויות כפי שיימצא לנכון, מעת לעת, בכפוף להוראות הדין ולאמור בתקנון זה, ובכפוף לכללי ניהול תקין.

15.              זכויות חתימה והצבעה של העמותה

15.1.    בכפוף להחלטה אחרת של הוועד, חתימת יו"ר הועד יחד עם חתימת חבר שהועד יקבע, או חתימת חבר הועד יחד עם חתימתו של המנכ"ל, והכל בנוסף לחותם העמותה, יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין.

15.2.    מנכ"ל העמותה יהיה מוסמך להצביע בשם העמותה בכל אסיפת בעלי מניות של כל תאגיד בו תהיה העמותה בעלת מניות, אלא אם הורה הועד אחרת. בכל אסיפה כאמור, יהיו למנכ"ל כל הזכויות הנלוות להחזקת המניות כאמור, להן הייתה זכאית העמותה כבעלת מניות, אילו נכחה באסיפה. הועד רשאי להעניק או לשלול סמכויות אלה, כפי שימצא לנכון מעת לעת.

16.              חותם

חותם העמותה ישא את שם העמותה.

17.              שנה פיסקלית

השנה הפיסקלית של העמותה תסתיים ביום 31 בדצמבר.

18.              מתן הודעות

בכל מקום בו קובעים התקנון, מסמכי ההתאגדות או הוראות הדין, חובת מתן הודעה לחבר עמותה, חבר ועד או נושא מישרה, בכפוף להוראות הדין, וניתן יהיה ליתן הודעה כאמור בכתב באמצעות מכתב או מברק, ממוענים לחבר העמותה, חבר הועד או נושא המשרה, לכתובתו הרשומה בפנקסי העמותה. חבר עמותה, חבר ועד או נושא מישרה רשאי לוותר על זכותו כאמור לקבלת הודעה הקבועה בחוק, במסמכי ההתאגדות של העמותה, או בתקנונה.

19.              שינוי תקנון

שינוי התקנון או תיקונו ייעשו על-ידי החלטה של האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב של שני שלישים מכלל החברים בעמותה, ובתנאי שלא תתקבל החלטה כזאת אלא אם כן נמסרה הודעה בדבר השינוי או התיקון המוצע לחברי העמותה לפחות עשרים (20) יום לפני מועד האסיפה.

20.              פירוק

20.1.    פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה. תינתן עדיפות למוסד שמטרותיו דומות ככל האפשר לאלה של העמותה.

פרוק מרצון:

20.1.1.    העמותה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים; ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה הכללית, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

20.1.2.    תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.

20.1.3.    אסיפה כללית כאמור בסעיף 20.1.1 לעיל לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם לענייני עמותות תצהיר של רוב חברי הועד לפיו הם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה במלואם תוך שנה מתחילת הפירוק.

20.1.4.    למען הסר ספק, גם אם תפורק העמותה בפירוק מרצון, יחול סעיף 20.1 לעיל.

כל הזכויות שמורות לארגון בוגרי קורס חובלים